Politika e privatësisë për Animi Elite Medical Center

Te Intoleranca Ushqimore Ne ADN, me link http://www.animieliteintolerancaushqimore.com/, një nga përparësitë tona kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument i Politikës së Privatësisë përmban llojet e informacioneve që mblidhen dhe regjistrohen nga Intoleranca Ushqimore Ne ADN dhe mënyrën se si i përdorim ato.

Nëse keni pyetje të tjera ose keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, mos hezitoni të na kontaktoni.

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet vetëm për aktivitetet tona në faqen tone te Web-it dhe është e vlefshme për vizitorët në faqen tonë të internetit në lidhje me informacionin që ata japin dhe atë që mblidhet nga Intoleranca Ushqimore Ne ADN. Kjo politikë nuk është e flefshme për informacione që mblidhen offline ose përmes kanaleve të të tjera nga kjo faqe interneti.

Miratim

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni politikën tonë të privatësisë dhe jeni dakort me kushtet e saj.

Informacioni që mbledhim

Informacioni personal që ju kërkohet të jepni dhe arsyet pse ju kërkohet, do t’ju bëhet e qartë në kohën kur t’ju kërkohet të jepni informacionin tuaj personal.

Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, ne mund të mbledhim informacion shtesë rreth jush siç janë emri juaj, emaili, numri i telefonit, përmbajtja e mesazhit, bashkëngjitjet që mund të na dërgoni dhe çdo informacion tjetër që mund të zgjidhni të siguroni .

Si i përdorim informacionet tuaja

Ne përdorim informacionin që mbledhim në mënyra të ndryshme, përfshirë këtu:

  • Të krijojmë një bazë të të dhënave për të gjithë klientët tanë
  • Komunikojm me ju, drejtpërdrejt ose përmes njërit prej partnerëve tanë, përfshirë shërbimin ndaj klientit, për t’ju informuar mbi ndryshime dhe informacione të tjera në lidhje me Website-in, dhe për qëllime marketingu dhe promovuese
  • Ju dërgojmë email

Skedarët Regjistrues

Intoleranca Ushqimore Ne ADN nuk mbledh asnjë skedar që përfshin adresat e protokollit të internetit (IP), motorrin e kerkimit, ofruesin e Shërbimit të Internetit (ISP), vulën e datës dhe orës, faqet e referimit / daljes, dhe ndoshta numrin e klikimeve. < / p>

Politikat e Privatësisë së Partnerëve per Reklamat

Adresa juaj e emailit do të përdoret nga punonjësit e Intoleranca Ushqimore Ne ADN, për t’ju dërguar njoftime dhe oferta. Ai nuk do të dërgohet ose shitet tek ndonjë kompani reklamuese e palës së tretë.

Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookies përmes opsioneve tuaja të motorrit te kerkimit(browser). Për të ditur informacione më të hollësishme rreth menaxhimit të cookie-t per motorrit te kerkimit specific, ato mund të gjenden në faqet përkatëse të motorrit te kerkimit.

Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave GDPR

Ne dëshirojmë të sigurohemi që ju jeni plotësisht të vetëdijshëm për të gjitha të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave. Çdo përdorues ka të drejtat e mëposhtme:

E drejta e hyrjes – Ju keni të drejtë të kërkoni kopje të të dhënave tuaja personale. Ne mund t’ju kerkojm te paguani një tarifë të vogël për këtë shërbim.

E drejta për korrigjim – Ju keni të drejtë të kërkoni që të korrigjojmë çdo informacion që ju mendoni se është i pasaktë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që ne të plotësojmë informacionin që ju mendoni se është i paplotë.

E drejta për fshirje – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale, në kushte të caktuara.

E drejta për të kufizuar përpunimin – Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara.

E drejta për të kundërshtuar përpunimin – Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara.

E drejta për transferimin e të dhënave – Ju keni të drejtë të kërkoni që të transferojmë të dhënat që kemi mbledhur në një organizatë tjetër, ose direkt tek ju, në kushte të caktuara.

Nëse bëni një kërkesë, ne kemi një muaj kohe për t’ju përgjigjur. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni.

Informacioni mbi fëmijët

Një pjesë tjetër e përparësisë sonë është shtimi i mbrojtjes për fëmijët gjatë përdorimit të internetit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët të vëzhgojnë, marrin pjesë, ose monitorojnë dhe drejtojnë veprimtarinë e tyre në internet.

Intoleranca Ushqimore Ne ADN nuk mbledh me dashje asnjë Informacion Personal të Identifikueshëm nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse mendoni se fëmija juaj ka dhënë këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju inkurajojmë të na kontaktoni menjëherë dhe ne do të bëjmë menjëherë heqen e informacioneve të tilla nga të dhënat tona.

Privacy Policy for Animi Elite Medical Center

At Intoleranca Ushqimore Ne ADN, accessible from http://www.animieliteintolerancaushqimore.com/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Intoleranca Ushqimore Ne ADN and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Intoleranca Ushqimore Ne ADN. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • To create a database of all our clients
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails

Log Files

Intoleranca Ushqimore Ne ADN do not collect any log files which include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks.

Advertising Partners Privacy Policies

Your email address will be used by Intoleranca Ushqimore Ne ADN employees, to send you newsletters and offers. It will not be send or sold to any third-party advertising company.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Intoleranca Ushqimore Ne ADN does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.